Bộ câu hỏi số 5:

Thực hiện tạo 1 thư mục với tên mình trong ổ D:\ theo đường dẫn sau D:\SBD_Ten HV, các nội dung làm được lưu vào thư mục vừa tạo:  

I. Phần 1: Hệ soạn thảo văn bản (Microsoft Word 2010)  

Yêu cầu:

1. Mở file mới và lưu tệp với tên: Bai1.docx (D:\SBD_Ten HV\Bai1.docx)

2. Thiết lập lề: Trái = 2.5 cm; trên = 2 cm; dưới = 2 cm; phải = 2 cm; Cỡ giấy A4, Khổ: Dọc.

3. Đặt tiêu đề trang: “Đào tạo tin học và ngoại ngữ”; đánh số trang ở dưới, giữa. Soạn thảo nội dung theo mẫu dưới đây: Sử dụng công cụ Shapes để vẽ.


TRUNG TÂM  TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ ASEAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MÔN HỌC

 

SỐ TIẾT

LÝ THUYẾT

THỰC HÀNH

TỔNG HỢP

HỌC KỲ 1

 

 

 

1)      Kinh tế thị tr­ường

84

 

84

2)      Kỹ năng giao dịch

30

30

60

3)      Anh ngữ giao dịch

30

30

60

4)      Hội thảo sinh hoạt

 

8

8

Cộng

144

68

212

HỌC KỲ 2

 

 

 

1)      Quản trị kinh doanh

42

42

84

2)      Tin học văn phòng

 

20

20

3)      Anh ngữ giao dịch

 

100

100

4)      Hội thảo sinh hoạt

 

8

8

Cộng

42

170

212

Tổng cộng

186

238

424

Ghi chú:

Học vào các ngày thứ 7 - CN, từ 7h30 đến 20h30.