Câu 13: Lập các hồ sơ nguyên tắc sau:

1.      Hồ sơ nguyên tắc

“Tập bản sao các văn bản Quy phạm pháp luật có nội dung hướng dẫn việc thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp”

Hồ sơ này bao gồm các văn bản sau:

10. Công văn số 319/VTLTNN-NVTW ngày 01/6/2004 của Cục VTLTNN, về viêc Hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

5. Thông Tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

3. Thông Tư liên tịch số 01/2014/TT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng, hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

2. Thông Tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

8. Thông Tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử.

2. Hồ sơ nguyên tắc

“ Tập bản sao các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung hướng dẫn các danh mục tài liệu nộp về trung tâm lưu trữ và các cơ quan có trách nhiệm liên quan”

Hồ sơ này gồm các văn bản sau:

     4. Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN ngày 25/5/2009 của Cục VTLTNN, về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ Quốc gia II.

6. Công văn số 262/LTNN-NVTW ngày 12/6/2001 của Cục VTLTNN, về việc ban hành, hướng dẫn thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan hành chính nhà nước trung ương thuộc diện nộp lưu vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

7. Quyết định số 13/QĐ-LTNN ngày 23/02/2001 của Cục trưởng Cục VTLTNN, về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý và sưu tầm, thu thập tài liệu của các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

9. Quyết định số 116/QĐ-VTLTNN ngày 25/5/2009 của Cục VTLTNN, về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

13. Quyết định số 58/QĐ-TCCP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, ban hành Danh mục số 1 của cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

11. Công văn số 77/NVTW ngày 17/3/1995 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.

3. Hồ sơ nguyên tắc

“Tập bản sao văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chỉnh lý tài liệu Phông Lưu trữ các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương”

Hồ sơ bao gồm các văn bản sau:

12.Công văn số 463/NVĐP ngày 19/12/1994 của Cục Lưu trữ Nhà nước ban hành Bảng hướng dẫn chỉnh lý tài liệu Phông Lưu trữ các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Công văn số 203/VTLTNN-TCCB ngày 23/3/2010 của Cục VTLTNN, về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu

 

 

 

Câu 14: Soạn thảo quyết định

CÔNG TY TNHH ………….


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
­­­­­­­_________________________________________________________________

Số: …/……………

                     Hà Nội, ………………..

 

 

QUYẾT ĐỊNH

……………………………..

 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH ………….

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH………..

Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty TNHH ………..

Xét trình độ khả năng của ……………..

Xét đề nghị của ……………………

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ nhiệm Ông …………….                             CMND số: ………….

Nơi cấp: ………………………..                               Ngày cấp: …………….

Địa chỉ thường trú: ……………….

Giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh công ty TNHH ……………...

Điều 2. Các ông (bà) …………………. và ông …………. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

………………

 

Câu 15:  học sinh phải làm tờ trình