Câu 3: Một cửa hàng bán phở bò xác định giá bán theo thị trường là 30.000 đồng/bát. Dự kiến bán 60 bát/ngày. Hãy lập bảng lập bảng định lượng nguyên liệu cho món phở bò, và xác định giá vốn, lãi gộp, tỷ lệ lãi gộp và hệ số giá.

* Bảng định lượng nguyên liệu:

Stt

Tên nguyên liệu

ĐVT

Đơn giá

KL/SL

Thành tiền

1

Thịt bò loại 1

Kg

210.000

3.6

 

2

Xương ống bò

Kg

35.000

9

 

3

Hành củ, gừng, tỏi, chanh

Kg

30.000

1.5

 

4

Ớt xanh, rau mùi

Kg

25.000

0.6

 

5

Hành lá, hành tây

Kg

20.000

0.6

 

6

Bột quế, đại hồi, hột ngò, đinh hương

Kg

30.000

0.3

 

7

Bánh phở

Kg

8.000

6

 

8

Gia vị

Kg

 

 

 

Thành tiền

 

 

 

 

Như vậy mỗi bát phở có giá vốn là: 1.215.000 : 60 = …….

Lg = Gb – Gv = 30.000 – 20.250 = ………

Tỷ lệ  lãi gộp

Hệ số giá:     =    (30.000 - 20.250) *100  = .....

                                    30.000

                       =    30.0000         = .....

                              20.250

Câu 4:  Một người trưởng thành có nhu cầu 2800 Kcalo/ngày. Tỉ lệ các chất P : L : G  là 12 : 18 : 70. Tỉ lệ các bữa ăn là: 30: 40 : 30. Hãy tính năng lượng số gam cho từng chất cung cấp, tính tỷ lệ các bữa?

(1.0 điểm)- Năng lượng cho từng chất cung cấp:

 

                                  P = 2800 * 12    =..... Kcalo

                                            100

 

                                   L = 2800 * 18    =.....

                                            100

             

                                   G = 2800 * 70    =.....

                                            100

  - Tính số g các chất cung cấp:

                                    P = 336  =...

                                            4

                                   L = 504  =...

                                            9

                                   G = 1960  =...

                                            4

- Tính tỉ lệ chất các bữa:

+ Tỉ lệ các chất bữa sáng, tối:

                              P =   84 * 30  =....

                                        100

                              L =   56 * 30  =....

                                        100

                             G =   490 * 30  =....

                                        100

+ Tỉ lệ các chất bữa trưa:

                             P =   84 * 40  =....

                                        100

                              L =   56 * 40  =....

                                        100

                             G =   490 * 40  =....

                                        100