Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô tuyển sinh và đào tạo các lớp chứng chỉ ngắn hạn Thiết bị trường học

Học viên tham gia khóa học sẽ được đào tạo những nội dung sau

- Thiết bị dùng chung: Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức để có thể:

+ Hiểu và trình bày được các hệ thống thiết bị dạy học trong cơ sở giáo dục phổ thông.

+  Trình bày được nguyên tắc vận hành của các thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Sử dụng được các hệ thống thiết bị dạy học trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Thiết bị dạy học ở trường tiểu học:

+ Học viên biết lắp đặt và sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị dạy học, lập kế hoạch bổ sung và tham mưu cho lãnh đạo trường việc mua sắm thiết bị dạy học trong trường tiểu học.

- Học viên có ý thức coi trọng, bảo quản tốt TBDH của nhà trường, hướng dẫn GV và HS bảo quản TBDH.

- Thiết bị dạy học môn Toán - Công nghệ - Vật lý ở trường THCS và THPT:

+ Học viên Biết lắp đặt và sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị dạy học, lập kế hoạch bổ sung và tham mưu cho lãnh đạo trường việc mua sắm thiết bị  dạy học môn Toán - Tin - Ngoại ngữ.

+ Học viên có ý thức coi trọng, bảo quản tốt thiết bị dạy học của nhà trường, hướng dẫn giáo viên và học sinh bảo quản thiết bị dạy học môn.

- Thiết bị dạy học môn Hóa - Sinh ở trường THCS và THPT

+ Biết lắp đặt và sử dụng thành thạo hệ thống thiết bị dạy học, lập kế hoạch bổ sung và tham mưu cho lãnh đạo trường việc mua sắm thiết bị dạy học bộ môn Hóa học.

+ Có ý thức coi trọng, bảo quản tốt TBDH của nhà trường, hướng dẫn GV và HS bảo quản TBDH bộ môn Hóa học, sinh học

- Thiết bị dạy học môn Văn - Sử - Địa lý ở trường THCS và THPT:

- Bồi dưỡng tay nghề cuối khóa