Góc sinh viên

Góc sinh viên

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÝ THUYẾT NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Ngày đăng: 15/08/2021 10:55:PM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT  NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH   Phần 1: Trắc nghiệm
ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ CÂU 13,14,15

ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ CÂU 13,14,15

Ngày đăng: 15/08/2021 10:39:PM
Câu 13: Nêu, phân tích làm rõ qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (Qui luật mâu thuẫn) Có ví dụ minh họa ? Rút ra ý nghĩa thực tiễn?
ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ CÂU 9,10,11,12

ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ CÂU 9,10,11,12

Ngày đăng: 15/08/2021 10:36:PM
Câu 9:Trình bày những đặc điểm cơ bản của thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Phân tích vì sao nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là một…
ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ CÂU 5,6,7,8

ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ CÂU 5,6,7,8

Ngày đăng: 15/08/2021 10:32:PM
  Câu 5 : 1.Trình bày hai giai đoạn của quá trình nhận thức, sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức…
ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ CÂU 1,2,3,4

ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ CÂU 1,2,3,4

Ngày đăng: 15/08/2021 10:21:PM
Câu 1 :  Trình bày khái quát chủ trương và chính sách đối ngoại cụ thể của Đảng và Nhà nước ta. Là thanh niên, anh, chị phải làm gì để tham gia vào công tác đối ngoại…
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHÍNH TRỊ

Ngày đăng: 15/08/2021 10:09:PM
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI  MÔN CHÍNH TRỊ   Câu 1:  Trình bày đ