ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGÀNH THƯ VIỆN - TBTH

 

Câu 1 : Anh (chị) hãy trình bày kỹ thuật sử dụng, bảo quản dụng cụ, hóa chất trong các cơ sở giáo dục.

Câu 2 : Anh (chị) hãy phân tích chức năng cũng như vai trò của TBDH trong các cơ sở giáo dục?

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày vai trò của việc tự làm đồ dùng dạy học bộ môn, hãy nêu khó khăn và thuận lợi trong việc tự làm TBDH ? Nêu một số quy định về an toàn cần thiết trong phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

Câu 4:  Anh (chị) hãy trình Phân tích việc phân loại TBDH theo tính năng công nghệ và quá trình chế tạo và sử dụng chúng.

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày mối quan hệ của TBDH với các thành tố khác của quá trình dạy học. Bản chất TBDH là gì?

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày nghiệp vụ quản lý của viên chức làm công tác TBDH tại các cơ sở giáo dục. Các nguyên tắc quản lý sử dụng đồ dùng dạy học như thế nào?

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày cách sử dụng các bảng phụ trong DDC 14 rút gọn.

Câu 8 :  Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, tác dụng và cấu tạo của mục lục chữ cái.

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày các bước của quá trình phân loại tài liệu.

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và tác dụng của mục lục phân loại.

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày các nguyên tắc cần tuân thủ khi phân loại tài liệu.

Câu 12: Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và tác dụng của mục lục phân loại. So sánh tác dụng của mục lục chữ cái và mục lục phân loại trong việc tìm tài liệu trong thư viện.

Câu 13: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường học?