ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC

Câu 1: Hãy giải thích luận điểm sau:

Tâm lí người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể? Từ đó rút ra những kết luận sư phạm cần thiết?

    câu 2: Trình bày và phân tích các khái niệm hoạt động? từ đó đưa ra những kết luận sư phạm.

 

    Câu 3: Phân tích khái niệm tư duy? Từ đó rút ra những kinh nghiệm sư phạm cần thiết.