Câu 1. Trình bày nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin về thực tiễn và vai trò của thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận?

Câu 2:  Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận của định nghĩa đó?

Câu 3. Phân tích đường lối giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng cộng sản trong giai đoạn hiện nay?

Câu 4. Trình bày ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa Mác- Lênin? Liên hệ bản thân?

Câu 5. Hồ Chí Minh quan niệm thế nào về Nhà nước của dân, do dân và vì dân? Theo Người bản chất của Nhà nước được hiểu ra sao?

 

Câu 6. Trình bày quy luật “ Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất” Sự vận dụng quy luật này ở nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội?