ĐỀ CƯƠNG ÔN THI  MÔN CHÍNH TRỊ

 

Câu 1:  Trình bày đường lối hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Câu 2:

1. Trình bày hai giai đoạn của quá trình nhận thức, sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính? 

2. Thực tin là gì? Phân tích vai trò ca thc tin đi vi nhn thc? cho ví dụ.

Câu 3:  Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách Mạng. Bản thân anh (chị) phải làm gì để học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Câu 4: Trình bày những đặc điểm cơ bản của thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Phân tích vì sao nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan

Câu 5:  Trình bày quan niệm  về độc lập dân tộc của tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ trách nhiệm bản thân là sinh viên phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Câu 6: Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những tổ chức nào? Nêu vị trí, vai trò và nhiệm vụ của từng tổ chức.

Câu 7: Anh( chị) hãy trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ những nguồn gốc nào? Nguồn gốc nào giữ vai trò quan trọng?

Câu 8: 

1. Trình bày và phân tích các đặc điểm của các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay? Trong các thành phần kinh tế đó thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo? Vì sao?

2. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là gì? Trình bày tác dụng của CNH – HĐH? Nội dung của CNH – HĐH ở nước ta từ năm 2011-2020. Thanh niên phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

 

Câu 9: Nêu, phân tích làm rõ qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (Qui luật mâu thuẫn) Có ví dụ minh họa ? Rút ra ý nghĩa thực tiễn?

 

Câu10:Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa? Liên hệ trách nhiệm bản thân phải làm gì để học tập, làm theo tư tưởng của Người, góp phần giữ gìn phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. (thi đợt 2/21)

Câu 11:

1. Vì sao môi trường tự nhiên là điều kiện vật chất của đời sống xã hội?

 2. Vì sao nói vấn đề bảo vệ môi sinh hiện nay mang tính toàn cầu cấp bách? Trước vấn đề này chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể của Đảng ta như thế nào? Bản thân anh, chị cần làm gì để bảo vệ môi trường sinh thái?

Câu 12 :Nhân cách là gì? Phân tích những tiền đề và quá trình hình thành nhân  cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa? Bản thân anh (chị) cần rèn luyện những gì để trở thành người có nhân cách tốt?

Câu 13 :Nội dung cơ bản của thời đại ngày nay là gì? Trình bày những đặc điểm và xu thế của thời đại ngày nay

Câu 14 :Phân tích các tiền đề hình thành học thuyết Mác?

Câu 15 : Trình bày khái quát chủ trương và chính sách đối ngoại cụ thể của Đảng và Nhà nước ta. Là thanh niên, anh, chị phải làm gì để tham gia vào công tác đối ngoại hiện nay?