Đề cương môn Đánh giá trong Giáo dục mầm non

Câu 1: các tiêu chí đánh giáo chương trình giáo dục. Lên hệ thực tế chương trình GDMN hôm nay ở nước ta.

Câu 2: Trình bày các bước thiết kế công cụ đo lường và đánh giá nhận thức của trẻ: Hãy chọn và xây dựng một số câu hỏi và đánh giá sự phát triển nhận thức,kỹ năng, thái độ của trẻ để minh họa:

Câu 3: Phân tích các yêu cầu đối với việc đánh giá:

Câu 4: Trình bày quá trình xây dựng mục tiêu GDMN, Xây dựng mục tiêu cho môt hoạt đông cụ thể (Kiến thức, kỹ năng, thái độ):

Câu 5: Phân tích chức năng của đánh giá trong GDMN cho VD minh họa cụ thể:

Câu 6: Trình bày các nguyên tắc đánh gía sự phát triển tâm lý của trẻ từ đó rút ra kết luận sự phạm cần thiết.