BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

 
 

 


Số:     /TB-ĐHTĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

            Hải Dương, ngày 07 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

 

1. Ngành đào tạo, thời gian khóa học, hình thức tuyển sinh

TT

Ngành đào tạo

Thời gian khóa học

Hình thức tuyển sinh

1

Luật kinh tế

- Tốt nghiệp THPT: 40 tháng

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên: 30 tháng

Xét tuyển học bạ THPT

2

Quản lý nhà nước

- Tốt nghiệp THPT: 40 tháng

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên: 30 tháng

Xét tuyển học bạ THPT

3

Kế toán

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 25 tháng

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 18 tháng

Thi tuyển

4

Quản lý đất đai

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 25 tháng

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 18 tháng

Thi tuyển

5

Công nghệ thông tin

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 25 tháng

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 18 tháng

Thi tuyển

6

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 25 tháng

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 18 tháng

Thi tuyển

- Học phí ngành kế toán: 800.000 đồng/tháng

- Học phí các ngành còn lại: 1.000.000 đồng/tháng

2. Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/ hồ sơ.

3. Lệ phí ôn thi và lệ phí thi liên thông: 1.010.000 đồng/thí sinh.

4. Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/thí sinh (đối với ngành xét học bạ)

5. Hồ sơ dự thi: phát hành tại các văn phòng tuyển sinh

 

6. Thời gian tuyển sinh: Mở lớp khi đủ 30 hồ sơ đăng ký