Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học Thư viện thiết bị