Câu 9 :

Anh/Chị hãy vẽ sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản theo quy định trong phụ lục Thông tư 01/2011/TT-BNV ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

       Ghi chú

Ô số

:

Thành phần thể thức văn bản

 

1

:

Quốc hiệu

 

2

:

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

 

3

:

Số, ký hiệu của văn bản

 

4

:

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

 

5a

:

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

 

5b

:

Trích yếu nội dung công văn hành chính

 

6

:

Nội dung văn bản

 

7a, 7b, 7c

:

Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

 

8

:

Dấu của cơ quan, tổ chức

 

9a, 9b

:

Nơi nhận

 

10a

:

Dấu chỉ mức độ mật

 

10b

:

Dấu chỉ mức độ khẩn

 

11

:

Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

 

12

:

Chỉ dẫn về dự thảo văn bản

 

13

:

Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành

 

14

15

:

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail; địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax 

Logo/Biểu tượng của cơ quan

 

 

 

 

6

 

14

 

Text Box: 15-20  mm

9a

 

11

 

4

 

1

 

12

 

5a

 

10b

 

10a

 

5b

 

3

 

2

 

Text Box:

 

 

 

 

 

 

Câu 10:  Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ……….

                       

Số: .................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 


Bình Quý, ......................

QUYẾT ĐỊNH

..................................

CHỦ TỊCH ỦY BAN ............................

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam số 32/2017/CT-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2017 về việc phòng, chống, dập tắt bệnh gia súc, gia cầm;

Theo đề nghị của Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế - xây dựng xã tại Tờ trình số 191 ngày 15 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

.............1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thuộc UBND xã Bình Quý, huyện Quảng Yên, Quảng Nam gồm các Ông (Bà) có tên trong (danh sách kèm theo).

................ 2. Ban Chỉ đạo Phòng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm có nhiệm vụ:

- Xây dựng phương án phòng chống dịch và chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn xã;

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện ổ dịch để đề xuất UBND có biện pháp xử lý kịp thời;

- Tham mưu cho UBND xã trong việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công cụ thể.

.............3. Ban chỉ đạo sẽ tự giải thể sau khi tiêu diệt hoàn toàn dịch bệnh và có văn bản báo cáo trước UBND xã.

........... 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban thuộc UBND xã và các Ông (Bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

.

TM UỶ BAN NHÂN DÂN

 

.