HƯỚNG DẪN

Câu 1 :

1 - Nội dung: Phản ánh tình hình tăng giảm và số hiện có về các khoản tiền gửi của doanh nghiệp.

- Kết cấu: Bên Nợ: ........................................

- Bên Có:  ..................................................

- Số dư bên Nợ: ...................................

2.  - Các bút toán:

+ Phản ánh giá vốn của hàng xuất bán:

Nợ TK 632

Có TK 156

+ Phản ánh giá bán (doanh thu) trả chậm, trả góp:

Nợ TK 111, 112: .....................................................

Nợ TK 131: ........................

Có TK 511: ..............................................

Có TK 3331(1): ..................................................

      + Số tiền người mua thanh toán ở các kỳ sau :

Nợ TK111, 112 : ...............................

Có TK 131 : .........................................

       + Kết chuyển tiền lãi về bán hàng trả chậm, trả góp tương tứng với từng kỳ kinh doanh :

Lãi trả chậm, trả góp từng kỳ

Nợ TK 338(7)

Có TK 515

 

Học sinh tự lấy ví dụ minh hoạ

 

Câu 2 : ĐVT: Đồng

1.

Nợ TK 244: 1.000.000 

            Có TK 111:     1.000.000

2.

Nợ TK 153: …………………

Nợ TK 133:    800.000

               Có TK 111: …………………….

 

3.

Nợ TK 153: 3.000.000

Nợ TK 133:    ………………

Nợ TK 111:    ………………

               Có TK 141: 3.800.000

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

Nợ TK 111:   50.000

Nợ TK 641: ……………….

               Có TK 242: ………………..

+ Nợ TK 211: 65.000.000     

 Nợ TK 133.2:   …………………

            Có TK 112: 71.500.000

+ Nợ TK 441 : ………………..        

            Có TK 411 : 65.000.000

+ Nợ TK 811: …………………       

    Nợ TK 214: 20.000.000

            Có TK 211 : …………………..

+ Nợ TK 811 : 1.500.000                              

            Có TK 111 : 1.500.000

+ Nợ TK 112 : …………….             

Có TK 711 : 35.000.000

            Có TK 333.1 : …………….

 Nợ TK 627 : 60.000.000                   

 Nợ TK 641 : ………………

 Nợ TK 642 :   8.000.000

            Có TK 214 : ……………

 

+   Nợ TK 632:       100.000.000

                 Có TK 155:        ……………

+   Nợ TK 131 ( Vĩnh Hòa ):      220.000.000

                 Có TK 511:                      ……………..

                 Có TK 3331:                      ………………….

+   Nợ TK 214:     160.000.000

     Nợ TK 811:      ……………….

                Có TK 211:      …………………..

    +  Nợ TK 112:      150.000.000

        Nợ TK 131:      ………………..

                 Có TK 711:        …………….

                 Có TK 3331:        24.000.000

+  Nợ TK 632:         76.000.000

              Có TK 155:          ………………..

 +  Nợ TK 112:                       40.000.000

        Nợ TK 131 ( Nam Hà):      ………………

             Có TK 511:                       90.000.000

             Có TK 3331:                       …………………

Nợ TK 157 ( Hồng Hải):     …………………..

            Có TK 155:                        120.000.000

 Nợ TK 627:          30.000.000

 Nợ TK 641:          ……………….

 Nợ TK 642:          16.000.000

             Có TK 153:             ……………….

+ Nợ TK 622:          ………………..

    Nợ TK 627:            6.000.000

    Nợ TK 641:            ……………..

    Nợ TK 642:            4.000.000

            Có TK 334:                 ………………

   +  Nợ TK 622:         ……………….

       Nợ TK 627:           1.410.000

       Nợ TK 641:              ………………..

       Nợ TK 642:              940.000

      Nợ TK 334:          ………………….

              Có TK 338:                41.310.000

   +  Nợ TK 632:     120.000.000

            Có TK 157 (Hồng Hải):          …………………

     +  Nợ TK 112:    …………………..

             Có TK 511:                     180.000.000

             Có TK 3331:                     …………….

 

 

Câu 3: Kết cấu TK 211:

1 . - Bên Nợ:

 + ………………………………………………………………

 + ……………………………………………………………………

      - Bên Có:

+ …………………………………………………………….

 + ……………………………………………………………

       - Số dư Nợ :  ……………………………………………..

2-: Các bút toán:

-          Phản ánh giá vốn của hàng xuất đem đi trao đổi:

Nợ TK 632

Có TK 154, 155

-          Phản ánh giá bán của hàng đem trao đổi:

Nợ TK 131: ......................................

Có TK 511: .............................

Có TK 3331(1): ...........................

-           Phản ánh trị giá hàng nhận về:

Nợ TK 151, 152, 153: ........................

Nợ TK 133(1): ..........................

Có TK 131: ..................................

-           Nếu giá trị hàng đưa đi trao đổi cao hơn giá trị vật tư nhận về và doanh nghiệp được nhà cung cấp thanh toán bằng tiền:

        Nợ TK 111,112

                Có TK 131

-           Nếu giá trị hàng đưa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị vật tư nhận về và doanh nghiệp trả nhà cung cấp bằng tiền:

        Nợ TK 131

                Có TK 111,112

 

 

Học sinh tự lấy ví dụ minh họa


 Câu 4: ĐVT:  Đồng

1.        Nợ TK 141(Hùng): 10.000.000

            Có TK 111: 10.000.000

       2.

Nợ TK 152: ……………….

Nợ TK 133:  ………………………

               Có TK 331: 55.000.000

               Có TK 141:      ………………..

 

3.

Nợ TK 152: 2.000.000

               Có TK 331(M): …………………

 

4.

 

5.

 

 

. Nợ TK 1381: 1.200.000

               Có TK 153: ……………………

Nợ TK627: 10.000.000

 Nợ TK 214: …………………………

       Có TK 211: ……………………….

 

                              

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 Nợ TK 627 : 60.000.000                               

  Nợ TK 641 :  ……………………

   Nợ TK 642 : 12.000.000

            Có TK 214 : …………………..

+  Nợ TK 211 : 100.000.000             

            Có TK 241.2 : …………….

  +  Nợ TK 441 : 100.000.000                       

            Có TK 411 : ………………….

+ Nợ TK 621:   ……………

    Nợ TK 627:     ………………..

    Nợ TK 642:     14.000.000      

              Có TK 152:            264.000.000

+  Nợ TK 242:   ………………..

             Có TK 153:            100.000.000    

+     Nợ TK 627:     ……………………..

       Nợ TK 642:       5.000.000   

              Có TK 242:            25.000.000

    Nợ TK 622:    .............................

    Nợ TK 627:       12.100.000

    Nợ TK 642:       34.000.000

            Có TK 334:           318.600.000

    Nợ TK 622: 58.750.000...................

    Nợ TK 627:    2.350.000 ...............

    Nợ TK 642:      7.050.000 ......................

    Nợ TK 334:      30.450.000 .....................

            Có TK 338:            ........................         

    Nợ TK 627: 180.000.000

    Nợ TK 642:   ....................

            Có TK 214:      ...................

     Nợ TK 627: 22.000.000

    Nợ TK 641:    .................

    Nợ TK 642:   20.000.000

    Nợ TK 133:     ...................

              Có TK 331:             .................

+Nợ TK 632: 1.280.000.000

            Có TK 155:     ....................

+Nợ TK 131 (Cty H): 1.900.800.000

            Có TK 511:                 .....................

            Có TK 333(1):                 ...................

 

+Nợ TK 632: .................

            Có TK 155:     560.000.000

+Nợ TK 112:                ...................

  Nợ TK 131 (Cty K):   528.000.000

            Có TK 511:                 960.000.000

            Có TK 333(1):                 .....................