Câu 11: 1. Tiêu đề hồ sơ: Hồ sơ nguyên tắc về Công tác văn thư                                   

2. Lập mục lục văn bản trong hồ sơ  (theo mẫu )với các văn bản theo thứ tự:                                              - Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư

            - Nghị Định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP

            - Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

            - Thông tư Liên tịch số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

            - Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 09/01/2011 của Bộ Nội vụ, về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày VB hành chính

            - Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn quản lý VB, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ và tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

            - Hướng dẫn số 822/HD - VTLTNN ngày 26/8/2015 của Cục VTLTNNhướng dẫn quản lý VB đi, VB đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

Số TT

Số và ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Tác giả văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Tờ số

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 12: Là văn thư của Trường sẽ vào sổ văn bản đi như sau:

 

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

Người ký

Nơi nhận văn bản

Đơn vị, người nhận bản lưu

Số lượng bản

Ngày chuyển

Ký nhận

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8

9

10

 

số01/QĐ-THCSPL

04/01/2016

QĐ về việc phân công nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên tập sự

Hiệu trưởng Lê Hoàng Long

Nguyễn Văn Lan.

 

Văn thư