Câu 5: 1 .  Kết cầu TK 334:

1 -  Bên Nợ: - ………………………………………..

                  - ………………………………….

- Bên Có: - …………………………….

 - Số dư Có: - ……………………………….

Số dư Nợ (nếu có): ………………………………

2 -  Khi nhận hàng để gia công, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn  bộ giá vật tư, hàng hóa nhận gia công trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

-  Phản ánh số thu về gia công:

Nợ TK 111, 112, 131: ...................

Có TK 511: ........................

Có TK 3331(1): ...................................

Học sinh tự lấy ví dụ minh họa

 

Câu 6:  ĐVT: Đồng

1.      Nợ TK 141(Hùng): ………………

            Có TK 111: …………….

2.

Nợ TK 627: ……………….

Nợ TK 133:    165.000

               Có TK 111: 1.815.000

 

3.

Nợ TK 153: ……………………….

Nợ TK 133: 920.000

               Có TK 112: ………………….

               Có TK 141: 220.000

 

 

4.

Nợ TK 242: 7.000.000

               Có TK 153: ………………

 

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK 642:    …………………..

               Có TK 242: 1.750.0…………

 

5.

Nợ TK 152: 100.000

Nợ TK 627: ………………

               Có TK 242: 900.000

  

 

6. + Nợ TK 811: ……………….                  

       Nợ TK 214: 230.000.000

            Có TK 211 : ……………

+ Nợ TK 811 3.000.000                                

            Có TK 111 : ………………

+ Nợ TK 111 : 5.000.000                  

Có TK 711 : 5.000.000

7.  Nợ TK 627 : ………………         

    Nợ TK 641 :    8.000.000

    Nợ TK 642 :    …………………

            Có TK 214 : …………….

8.- Nợ TK 155A: 3.234.000.000

                Có TK 154A:           …………….

     - Nợ TK 155B:    697.000.000

                Có TK 154B:              ………………..

2. Đơn giá xuất kho:

ĐGXKB

=

120.000.000 + ………………..

3.000 +17.000

                                                                                                        =……………..

 

+Nợ TK 632B: 612.750.000

            Có TK 155B:     ...................

+Nợ TK 131 (Cty M): .................

            Có TK 511 (B):                .......................

            Có TK 333(1):                     75.000.000

10.+ Nợ TK632 (A): …………………

   Nợ TK155(A):  100.000.000

                        Có tk 157:       …………

     +Nợ TK 131 (Cty X): ....................

            Có TK 511 (A):                 120.000.000

            Có TK 333(1):                     12.000.000

     11. Đơn giá xuất kho:

ĐGXKA

=

…………….. + 3.234.000.000

5.000 +……………

                                                 

= …………

 

+Nợ TK 632(A): ..................

            Có TK 155A:     1.965.260.000

+Nợ TK 112:     ..............

  Nợ TK 635A:         26.400.000

            Có TK 511(A):                 .................

            Có TK 333(1):                          ..............

12. + Nợ TK632 (A): 1.179.156

                   Có TK 155A:       1.179.156

+Nợ TK 131 (CtyK): 1.584.000

                       Có TK 511 (A):                 .....................

                      Có TK 333(1):                      ................

13. Nợ TK 211: 1.000.000.000

    Nợ TK 133:        50.000.000

    Nợ TK 112:    ...................

            Có TK 131 (CtyK): ....................

14. Nợ TK 153: ..................

    Nợ TK 133:    10.000.000

               Có TK 331:       ..................

               Có TK 338(1):     10.000.000

Câu 7:

1.- Kết cấu TK 511:

Bên Nợ:

+ ..................................

+ ....................................

+ .....................

Bên Có: .......................

TK 511 .........................

 

2.  Khi xuất hàng trả lương

     Nợ TK 334: ...................

            Có TK 511: ...................

            Có TK 3331: ............................

-          Xác định giá vốn hàng xuất trả lương

     Nợ TK 632

            Có TK 156

     Học sinh tự lấy ví dụ minh hoạ

Câu 8:  ĐVT: Đồng

1.         Nợ TK 111: 4.400.000

            Có TK 711: …………………

            Có TK 3331: ……………..

2.      Nợ TK 221: …………………

            Có TK 111: 500.000

            Có TK 112: ……………….

3.      Nợ TK 112: …………..

            Có TK 515: 2.000.000

 

4.      Nợ TK 244: ………………

            Có TK 111:6.000.000

5.

Nợ TK152: ………………

               Có TK 331: 50.000.000

               Có TK 333.3: ………………

 

Nợ TK 133: ……………….

               Có TK 3312: ……………..

 

6.

Nợ TK  621: 6.000.000

               Có TK 152: …………….

 

7.

+Nợ TK 242: 6.000.000

               Có TK 153: ………………….

 

+Nợ TK 641: ……………….

               Có TK 242: 2.000.000

 

8.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

Nợ TK 1381: ……………

               Có TK 152: 1.000.000

+ Nợ TK 211: ……………   

            Có TK 112: 800.000.000

            Có TK 333.3 : ……………….

+ Nợ TK 133.2 :         ……………….          

            Có TK 333.12 : 96.000.000

+ Nợ TK 333.3 : …………….                      

    Nợ TK 333.12 : …………….        

            Có TK 112 : 256.000.000

+ Nợ TK 811: ……………   

    Nợ TK 214: 250.000.000

            Có TK 211 : …………..

+ Nợ TK 811 2.000.000                                

            Có TK 111 : 2.000.000

+ Nợ TK 152 : 15.000.000                            

Có TK 711 : ……..………….

Nợ TK 622:     …………….

            Nợ TK 627:        ………………...

            Nợ TK 642:        52.000.000

            Nợ TK 641:        ……………

                        Có TK 334:             …………….

 Nợ TK 622:    ……………….

Nợ TK 627:     …………….

Nợ TK 642:       ……………

Nợ TK 641:          6.580.000

Nợ TK 334:         ……………

                        Có TK338 :          115.600.000

                      

 

 

 +Nợ TK 156:

         Nợ TK 133:

 

 

…………….

  33.000.000

 

 

 

 

 

Có TK 112:

Có TK 331:

 

……………...

…………….

 

                       

14.

+Nợ TK 632:

 

340.000.000

 

 

Có TK 156:

 

…………

+Nợ TK 113:

  Nợ TK 131:

 

…………

……………

 

 

 

Có TK 511:

Có TK 3331:

 

……………..

40.000.000

 

 

Câu 9

1 .  Kết cầu TK 521:

Bên Nợ:

- …………………………..

- ………………………………………

- …………………………..

Bên Có:

-………………….

Tài khoản 521: ………………………………

 

2 - Phản ánh giá thành thực tế của hàng xuất bán:

Nợ TK 157: ………………

Có TK 155: …………………

Có TK 154: ……………………..

-          Phản ánh giá bán (doanh thu) của hàng được chấp nhận thanh toán:

Nợ TK 111, 112, 113: …………………

Có TK 3331(1): ………………………..

-          Phản ánh giá thành công xưởng của hàng được chấp nhận thanh toán :

Nợ TK 632

Có TK 157

Học sinh tự lấy ví dụ minh hoạ

Câu 10: ĐVT: Đồng

1.          Nợ TK 341: ………….. 

        Có TK 336: 4.000.000

2.          Nợ TK 1388: ………….

        Có TK 152: 1.500.000

3.          Nợ TK 141(Hoa): ……………… 

        Có TK 111: ……………

4.          Nợ TK 242: 2.400.000

        Có TK 153: ………

Nợ TK 627: 500.000

Nợ TK 642: ……………

Có TK 242: …………..

5.           Nợ 153: …………..

        Nợ TK 133: 5.050.000

         Có TK331: ……………

        Có TK 111: ……….

           + Nợ 331: 1.100.000

         Có TK 153: …………….

         Có TK 133: ………….

6.       Nợ TK 627: ……………..

         Có TK 153: 2.000.000

7.        Nợ TK 222: ……………..

         Nợ TK 811: Có 200.000

           Có TK 153: ………….

8.         Nợ TK 1381: …………

             Có TK 152: 2.000.000

   9.      + Nợ TK 211: ……………               

             Nợ TK 133.2: 10.000.000

              Có TK 112: ……………

             Có TK 111 : 4.400.000

                + Nợ TK 414 : ……………..    

                Có TK 411 : …………….

  10.   + Nợ TK 211: …………     

               Có TK 241.2: 80.000.000

                  + Nợ TK 441 : ……………..               

                    Có TK 411 : ……………….

  11.             Nợ TK 3383:   2.450.000

             Có TK 334:    …………….

  12.             Nợ TK 334:    3.000.000

Có TK 3335:    …………..

 

 

 

     13.          + Nợ TK 632: 60.000.000

                Có TK 156:    ……………….

                 + Nợ TK 112: 14.000.000

                  Nợ TK 131: ………………

                 Có TK 511:   80.000.000

                 Có TK 3331:   ……………….

                Có TK 3387:  ………………

       14.        + Nợ TK 157: 400.000.000

                 Có TK 156:         …………….

               + Nợ TK 641: ……………….

                  Nợ TK 133:    ……………

                 Có TK 111:       ………….