Câu 7: Lậpsđăng ký văn bản đi:

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

Người ký

Nơi nhận văn bản

Đơn vị, người nhận bản lưu

Số lượng bản

Ngày chuyển

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

45/BC-THLHP

09/9/2016

Báo cáo về việc thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ 6 tháng đầu năm 2016.

Nguyễn Thị Thủy

UBND Quận

Văn thư

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 8: Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

 

LĐLĐ ………………

CÔNG ĐOÀN ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..../……………

V/v ……………………

Quảng Ninh, …………………….

 

Kính gửi:

-          Công đoàn ……...................

-          Công đoàn ……………………….

 

Thực hiện lời kêu gọi của Lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Thực hiện công văn số 84/ LĐLĐ ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh về việc vận động ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần.

Ban Thường vụ Công đoàn ………………… đề nghị Công đoàn Giáo dục các huyện, TX, TP và các CĐCS trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp triển khai thực hiện vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong đơn vị mình với tấm lòng nhân ái, với truyền thống nhân văn cao cả của người Việt Nam, với tình hữu nghị Việt – Nhật, tích cực ủng hộ và vận động người thân, các em học sinh, sinh viên ủng hộ, trợ giúp nhân dân Nhật Bản từng bước khắc phục thảm họa thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

           - Thời gian vận động ủng hộ: …………………………..

- Mức ủng hộ: ……………………... Số tiền quyên góp được, các đơn vị gửi tới Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh- Số tài khoản 3713.2.1007103 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh (ghi rõ nội dung: ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiên tai), để chuyển tới Chính phủ và các gia đình ở Nhật Bản bị thiên tai.

Ban thường vụ Công đoàn ………………………..yêu cầu các cấp Công đoàn Giáo dục trong tỉnh khẩn trương thực hiện. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản trên, các đơn vị phôtô giấy Biên lai chuyển tiền hoặc biên nhận gửi về Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ninh để tổng hợp, thống kê trong toàn ngành. Chậm nhất ………………

 

Nơi nhận:

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH