Phần II. Thực hành

 

Câu 1 : Một người lao động nhẹ có nhu cầu 2400 Kcalo/ngày. Tỉ lệ các chất P : L : G  là 12 : 14 : 74. Tỉ lệ các bữa ăn là: 25: 50 : 25. Hãy tính năng lượng số gam cho từng chất cung cấp, tính tỷ lệ các bữa?

- Năng lượng cho từng chất cung cấp:

                                P = 2400 * 12   =......

                                           100

                               L = 2400 * 14   =.....

                                          100             

                               G = 2400 * 74       =......

                                          100  

 

 - Tính số g các chất cung cấp:

                               P = 288     = ....

                                       4

                               L = 336  = ....

                                       9

                               G = 1776    = .....

                                         4

- Tính tỉ lệ chất các bữa:

+ Tỉ lệ các chất bữa sáng, tối:

                        P =  72 * 25    = ....

                                 100

                        L =  27,3 * 25    = ....

                                 100

                        G =  444 * 25    = ....

                                  100

+ Tỉ lệ các chất bữa trưa:

                              P =  72 * 50    = ....

                                        100

                              L =  37,3 * 50    = ....

                                        100

                              G =  444 * 50    = ....

                                        100

Câu 2: Hãy trình bày các nguyên tắc xây dựng thực đơn?

a. Thực đơn phải phù hợp với tập quán và thể thức ăn uống: Tôn giáo tín ngưỡng, địa lý, khí hậu, kinh tế, thói quen ăn uống. Khi xây dựng thực đơn cần phải chú trọng thói quen ăn uống và tiêu dùng để đáp ứng phù hợp với nhu cầu của thị trường

b. Thực đơn phải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng về khẩu vị, dinh dưỡng

- Thực đơn theo khẩu vị:

+....................................................................................

+ ...................................................................................

+ ...................................................................................

- Thực đơn theo dinh dưỡng

+ ...................................................................................

+ ...................................................................................

+ ...................................................................................

c. Thực đơn phải phù hợp với tính chất thời vụ của nguyên liệu

- Mùa vụ ảnh hưởng đến chất lượng của nguyên liệu chế biến: ........................

........................................................................................................

- Mùa vụ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp, giá cả nguyên liệu:..................

....................................................................................................

d. Thực đơn phải có cơ cấu món ăn hợp lý: .............................................................

e. Thực đơn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế: .............................................................