Câu 5: Lậpsđăng ký văn bản đi:

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

Người ký

Nơi nhận văn bản

Đơn vị, người nhận bản lưu

Số lượng bản

Ngày chuyển

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40/QĐ-THQH

05/9/2016

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Năm học 2016-2017

Nguyễn Thị Tâm

UBND quận CG

Văn thư

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 6 :Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

ỦY BAN NHÂN DÂN …………..

                       

Số:  ..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 


Tây Hồ, ................................

QUYẾT ĐỊNH

...........................................

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của .........................................,

QUYẾT ĐỊNH:

.... 1. Tuyển dụng và phân công công tác đối với Bà .........................., sinh ngày 25/6/1986, quê quán: Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội đã qua thi tuyển công chức, ngạch chuyên viên, mã số ngạch: 01 0003 về công tác tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ.

.....2. Bà ..................... được hưởng 85% mức lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

.....3. Các đơn vị trực thuộc có liên quan và bà .............................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

.

CHỦ TỊCH