Câu 8: Những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích

a.       Con có thể là người giám hộ cho cha mẹ

Nhận định đúng

Giải thích: ...........................................................

 

b.      Ủy ban nhân dân có quyền tuyên bố mất tích, tuyên bố chết đối với cá nhân

Nhận định Sai

Giải thích: ...........................................................

 

c.       Pháp nhân phải chịu trách nhiệm đối với tất cả những hành vi do người đại diện của pháp nhân thực hiện

 

Nhận định Sai

Giải thích: ...........................................................

 

 

d.      Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không được xác lập, thực hiện bất kỳ các giao dịch dân sự nào nếu chưa được người đại diện đồng ý

Nhận định Sai

Giải thích: ...........................................................

 

Câu 9: B là công nhân vừa bị sa thải của công ty X, đến công ty đòi gặp giám đốc. Vì giám đốc đang tiếp khách, mặt khách, thấy B đang trong tình trạng say rượu nên A – bảo vệ công ty đã ngăn chặn không cho vào. B chửi bới, dùng những lời lẽ xúc phạm và cố tình xông vào công ty. Không kiềm chế nổi, A dùng dùi cui đánh túi bụi vào lưng B cho đến khi B ngã quy. Kết quả B bị trấn thương nặng.

a. Hành vi của A có phải là phòng vệ chính đáng hay không?

b. B có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe hay không?

            c. Ai phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho B và được giải quyết như thế nào?

 

+ Hành vi của A không được coi là phòng vệ chính đáng

+ Mặc dù B cố ý xông vào công ty trong tình trạng say, bị kích động mạnh nhưng hành vi của B không phải đang tấn công gây thiệt hại hoặc sẽ gây thiệt hại ngay tức khắc.

+ Mặc dù B cũng có lỗi xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân cũng như công ty X nhưng việc A gây thiệt hại cho B đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 584 BLDS 2015

+ Có thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm; có hành vi đánh người trái pháp luật của A; A có lỗi; có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật.

Vì vậy, B có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

+ A gây thiệt hại cho B khi đang thực hiện công việc bảo vệ do công ty giao cho. Vì vậy, theo Điều 597 của BLDS 2015 “................................................................

+  Theo Điều 597 BLDS 2015, “.............................................................................

+ B cũng có lỗi do xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của A cũng như thành viên công ty, xông vào công ty một cách trái phép nên B cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Theo khoản 4, Điều 585 BLDS 2015, ………………………………………………

 

Câu 10: Từng khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?

1. Đối tượng của nghĩa vụ dân sự chỉ có thể là tài sản.

2. Khi một người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày quyết định tuyên bố chết của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi bên vi phạm có lỗi cố ý hoặc vô ý gây thiệt hại.

4. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.

5. Cha mẹ là người giám hộ đương nhiên cho con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

6. Mọi di chúc miệng đều được coi là hợp pháp.

 

1.   Khẳng định: Sai

- Giải thích: ......................................................

 

2.  Khẳng định: Sai

- Giải thích:...............................................................

3.  Khẳng định: sai

- Giải thích:................................................................

4.   Khẳng định: đúng  

- Giải thích: .....................................................................

 

5.  Khẳng định: Sai

- Giải thích:.............................................................................

6.  Khẳng định: Sai

- Giải thích: ........................................................................................

Câu 11: Cho tình huống sau:

Ông A có vợ là B, có ba con là C, D và E (đều đã thành niên và có khả năng lao động). C kết hôn với K có hai con là M và N. Tháng 5/2017, ông A và anh C cùng chết trong một vụ tai nạn giao thông. Khi ông A chết, có khối tài sản chung hợp nhất với bà B là 900 triệu đồng. Khi còn sống ông A có vay của anh X 30 triệu đồng, gia đình lo mai táng phí cho ông A hết 20 triệu đồng.

Hãy chia thừa kế của ông A trong các trường hợp sau:

1.                  Ông A chết không để lại di chúc.

2.                  Ông A chết để lại di chúc cho C và D mỗi người một nửa di sản.

 

- Xác định di sản thừa kế của ông A:

+ Di sản của ông A = ½ x 900 triệu đồng = .........................

+ Di sản thừa kế của ông A = 450 triệu đồng – (30 triệu đồng + 20 triệu đồng) = ..

1. A chết không để lại di chúc:

A chết không để lại di chúc nên theo khoản 1 Điều 650 BLDS năm 2015, di sản thừa kế của A được chia theo pháp luật cho những người thừa kế theo pháp luật của A bao gồm: B, C, D, E. Vì A và C cùng chết trong một vụ tại nạn giao thông, mà C có hai con là M và N nên theo Điều 652 BLDS năm 2015 thì M, N sẽ được thế vị C để hưởng thừa kế của ông A.

Vậy: B=D=E=(M+N) = 400/4 = ............... triệu đồng.

2. Ông A chết để lại di chúc cho C và D mỗi người một nửa di sản thừa kế.

- Theo di chúc: C = D = 400 triệu đồng : 2 = .............. triệu đồng.

- Vì A và C chết cùng trong một vụ tai nạn giao thông nên theo điển c khoản 2 Điều 650 BLDS năm 2015 thì phần di sản ông A di chúc cho C được chia theo pháp luật cho những người thừa kế của ông A bao gồm B, D, E, M và N sẽ cùng nhau thế vị C theo Điều 652 BLDS năm 2015.

Theo đó: B = D = E = M+N = 200 triệu đồng : 4 = ............. triệu đồng.

- Theo Điều 644 BLDS năm 2015 thì bà B được hưởng kỷ phần bắt buộc.

B = 2/3 x 1 suất thừa kế theo pháp luật = 2/3 x (400 triệu đồng : 4) = ..... triệu đồng .

+ Theo pháp luật thì bà B đã được hưởng 50 triệu đồng, phần di sản thừa kế của bà B còn thiếu 16.7 triệu đồng sẽ trích từ phần thừa kế theo di chúc của D.

Kết luận:

B = 66, triệu đồng

D = (200 – 16,7) + 50 = ..... (triệu đồng)

E = 50 triệu đồng

M = N = 50 : 2 = .... triệu đồng./.

 

Câu 12:So sánh hậu quả pháp lý trường hợp cá nhân bị tuyên bố mất tích và bị tuyên bố chết. (HS tự nghiên cứu)

Câu 13: Trình bày điều kiện để một người bi tuyên bố chết. (HS tự nghiên cứu)

Câu 14:Trình bày điều kiện để một người bị tuyên bố mất tích.(HS tự nghiên cứu)