ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ THUYẾT  NGÀNH VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

 

Phần 1: Trắc nghiệm

            1, Lệnh là VBQPPL do Chủ tịch nước ban hành.

            a) Đúng                                             b) Sai

            2, Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền ban hành luật.

            a) Đúng                                             b) Sai

            3, UBND các cấp là cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL: chỉ thị.

            a) Đúng                                             b) Sai

            4, HĐND có thẩm quyền ban hành một loại VBQPPL là nghị quyết.

a) Đúng                                             b) Sai

5, Tên cơ quan, tổ chức ban hành VB được trình bày thành một dòng.

            a) Đúng                                                b) Sai

6, Tên cơ quan, tổ chức ban hành VBQPPL được được trình bày bằng chữ in hoa, đứng, đậm; cỡ chữ 13.

            a) Đúng                                                b) Sai

7, Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được được trình bày bằng chữ in hoa, đứng, đậm; cỡ chữ như cỡ chữ của Quốc hiệu.

            a) Đúng                                                b) Sai

8, Tên cơ quan, tổ chức ban hành VB được trình bày tại ô số 2, chiếm khoảng 1/2 trang giấy theo chiều ngang, ở phía trên, bên trái.

            a) Đúng                                                b) Sai

            9, Đối với VBQPPL, Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1, phía trên cùng, bên phải trang đầu tiên của VB.

            a) Đúng                                                   b) Sai

            10, Nếu dòng chữ thứ nhất của Quốc hiệu có cỡ chữ 12 thì dòng chữ thứ 2 cũng có cỡ chữ 12.

            a) Đúng                                                   b) Sai

            11, Giữa các cụm từ ở dòng chữ thứ 2 của Quốc hiệu có gạch nối, không cách chữ.

            a) Đúng                                                   b) Sai

            12, Chữ cái đầu của các cụm từ ở dòng chữ thứ 2 của Quốc hiệu được viết hoa.

            a) Đúng                                                   b) Sai

            13, Số, ký hiệu của VB được trình bày tại ô số 3, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành VB.

            a) Đúng                                                b) Sai

            14, Đối với VBQPPL và VBHC, từ “Số” được trình bày bằng chữ in thường, đứng; sau từ “Số” có dấu chấm

            a) Đúng                                                b) Sai

            15, Ký hiệu của VB trình bày bằng chữ in thường, đứng.

            a) Đúng                                                b) Sai

            16, Giữa số và ký hiệu VB có dấu gạch chéo (/), giữa các nhóm chữ viết tắt ký hiệu VB có dấu gạch nối (-) cách chữ

            a) Đúng                                                b) Sai

Phần II: Tự luận

Câu 1 :  Anh/ Chị hãy nêu khái niệm Luật hành chính. Trình bày các phạm vi điều chỉnh của Luật hành chính Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho ví dụ minh họa.

Câu 2 : Anh/Chị hãy trình bày khái niệm, vị trí, ý nghĩa của công tác văn thư. Phân tích các yêu cầu đối với cán bộ làm công tác văn thư.

Câu 3: Anh/Chị hãy nêu khái niệm Quyết định hành chính? Trình bày các yêu cầu về tính hợp pháp và tính hợp lý của Quyết định hành chính. Tại sao nói Quyết định hành chính mang tính quyền lực nhà nước.

Câu 4: Anh/Chị hãy trình bày khái niệm văn bản đi. Nghiệp vụ tổ chức, quản lý văn bản đi gồm những nội dung nào? Phân tích nội dung trình văn bản đi.

 

Câu 5: Anh/chị hãy trình bàycác phương pháp quản lý hành chính nhà nước. Trong các phương pháp đó, phương pháp nào được Đảng và Nhà nước ta đặt lên hàng đầu, vì sao?

Câu 6: Anh/Chị hãy trình bày khái niệm văn bản đến. Nghiệp vụ tổ chức, quản lý và giải quyết văn bản đến gồm những nội dung nào? Phân tích nội dung trình phân loại, bóc bì, đóng dấu đến.

Câu 7: Anh/Chị hãy cho biết những việc cán bộ công chức không được làm. Trình bày các hình thức xử lý vi phạm đối với cán bộ công chức.

Câu 8: Anh/Chị hãy cho biết : công tác văn thư là gì. Nêu các văn bản quản lý nhà nước có giá trị pháp lý hiện hành về công tác văn thư. Trình bày các nội dung cụ thể của quản lý nhà nước về công tác văn thư.

Câu 9: Anh/ Chị hãy nêu khái niệm quy phạm pháp luật hành chính. Trình bày các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính và mối quan hệ của nó. Cho ví dụ minh họa.

Câu 10: Anh/Chị hãy nêu khái niệm con dấu. Trình bày tầm quan trọng của con dấu và nguyên tắc đóng dấu.

Câu 11: Anh /chị hãy trình bày các bước của quy trình soạn thảo văn bản hành chính.

Câu 12: Anh/chị hãy trình bày đặc điểm của thủ tục hành chính? Lấy ví dụ minh họa

Câu 13: Anh/Chị hãy nêu và phân tích một số những kỹ năng cần thiết của nhân viên văn thư? Hãy phân tích một kỹ năng mà anh/chị cho là quan trọng?