Câu 10:

 

Sắp xếp:

Lớp 000: Tin học, Thông tin và tác phẩm tổng quát

1. ..............................................................

2. ..............................................................

3. ..............................................................

4. ..............................................................

Lớp 100: Triết học và tâm lý học

5. ..............................................................

6. ..............................................................

Lớp 200: Tôn giáo

7. ..............................................................

8. ..............................................................

9. ..............................................................

10. ..............................................................

11. .............................................................. .. 

12. ..............................................................

13. ..............................................................

Lớp 300: Khoa học xã hội

14. ..............................................................

15. ..............................................................

16. ..............................................................

17. ..............................................................

18. ..............................................................

19. ..............................................................

20. ..............................................................

21. ..............................................................

22. ..............................................................

23. ..............................................................

Lớp 400: Ngôn ngữ

24. ..............................................................

25. ..............................................................

26. ..............................................................

27. ..............................................................

28. ..............................................................

29. ..............................................................

30. ..............................................................

 

Câu 11:

 

Sắp xếp trong mục lục chữ cái

+ Phích tiêu đề chính: Vần A

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần B

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần C

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần D

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần Đ

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần F

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần H

+ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần L

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần M

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần N

++ ……………………………

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần P

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần Q

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần R

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần T

++ PTDP: ……………………………

++ PTDP: ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần V

++ ……………………………

+ Phích tiêu đề chính: Vần Y

++ ……………………………

 

Câu 12:

Tài liệu

Phiếu TĐC1: Lớp 1

+TL : ………………………..

Phiếu TĐC1: Lớp 3

+ PTDPC2: ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

Phiếu TĐC1: Lớp 5

+ PTDPC2: ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

Phiếu TĐC1: Lớp 61

+ PTDPC2: ………………………..

Phiếu TĐC1: Lớp 63

+ TL ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

Phiếu TĐC1: Lớp 7

+ TL: ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

Phiếu TĐC1: Lớp 7A

+ TL: ………………………..

Phiếu TĐC1: Lớp 8

+ TL : ………………………..

+ PTDPC2: ………………………..

Phiếu TĐC1: Lớp 9

+ PTDPC2: ………………………..