Câu 3  Lậpsđăng ký văn bản đi:

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

Người ký

Nơi nhận văn bản

Đơn vị, người nhận bản lưu

Số lượng bản

Ngày chuyển

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

65/QĐ-THCS

08/05/2017

Quyết địnhvề việc thưởng đột xuất cho giáo viên, nhân viên

Nguyễn Minh Hoa

Nguyễn Văn B

Văn thư

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 4: Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .....................

 

 


Số: ....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Hà Nội, ................................

 

 

THÔNG BÁO

............................................................

 


Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ Lễ Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động năm 2018 tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên như sau:

Thời gian nghỉ: ..........................................

Đề nghị Trưởng các đơn vị bố trí cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nghỉ Lễ đúng quy định. Các lớp và cán bộ, giảng viên có lịch học và làm việc ngày Thứ Bảy (28/4/2018) và Chủ Nhật (29/4/2018) sẽ được bố trí vào tuần dự trữ.

Sau thời gian nghỉ trên,.......................................................................................

............................................................................................................................

Trân trọng.

Nơi nhận:

.

 

         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

.