Đăng ký học

Đăng ký học

 

HỆ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

STT Tên ngành học Đăng ký
01 Hành chính văn thư Đăng ký học nghề
02 Thư viện thiết bị trường học Đăng ký học nghề
03 Kế toán doanh nghiệp Đăng ký học nghề
04 Văn thư - Lưu trữ Đăng ký học nghề
05 Pháp luật Đăng ký học nghề
06 Kỹ thuật chế biến món ăn Đăng ký học nghề
07 Sư phạm mầm non Đăng ký học nghề
08 Tin học ứng dụng  Đăng ký học nghề

HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

STT Tên ngành học Thời gian Đăng ký
01 Liên thông cao đẳng chính quy SP Mầm non 15 tháng Đăng ký học nghề
02 Liên thông đại học SP Mầm non 25 tháng Đăng ký học nghề
03 Liên thông Đại học kế toán 20-40 tháng Đăng ký học nghề
04 Liên thông Đại học Luật kinh tế 20-40 tháng Đăng ký học nghề
05 Liên thông Đại học Tiểu học 25 tháng Đăng ký học nghề
06 Liên thông Đại học Văn thư, Quản trị văn phòng 25 tháng Đăng ký học nghề
07 Liên thông Đại học Thư viện - Thiết bị 25 tháng Đăng ký học nghề

 

Điện thoại phòng Đào tạo: (024) 66.812.438 - 0383.272.139 - Email: thongttdongdo@gmail.com - Facebook: Trần Trung Thông