PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Năm: .....................

 

I Thông tin cá nhân

1. Họ và tên*:……………………………………………………………

2. Ngày tháng năm sinh*:…………………………..

3. Giới tính:                                                                    Nam □              Nữ □

4. Trình độ văn hóa*:                                                   THCS □          THPT □

5. Email:…………………………………………………………..

6. Điện thoại liên hệ*:…………………………………………..

7. Địa chỉ liên hệ*:……………………………………………………………

………………………………………………………………………...............

8 Đối tượng ưu tiên (nếu có):

II Thông tin đăng ký học

9. Tên trường*: TRƯỜNG TC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ.

10. Tên ngành/nghề học*:..............................................Mã ngành/nghề: ...................

      Trình độ đào tạo:  Trung cấp

 

......, ngày .... tháng .... năm.......

NGƯỜI ĐĂNG KÝ