HƯỚNG DẪN

Câu 1 : Lậpsđăng ký văn bản đi:

Số, ký hiệu văn bản

Ngày tháng văn bản

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

Người ký

Nơi nhận văn bản

Đơn vị, người nhận bản lưu

Số lượng bản

Ngày chuyển

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01/QĐ-THCS

04/01/2018

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên tập sự

Lê Hoàng Long

Nguyễn Văn L

Văn thư

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 2 : Hãy soạn thảo văn bản dựa trên những dữ kiện dưới đây:

CÔNG TY XÂY DỰNG TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………..

V/v ……………………

 

Hà Nội, …………………………….

Kính gửi: …………………………….

 

Công ty Xây dựng Tây Đô được biết Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội có kế hoạch tháo dỡ nhà trong khuôn viên của cơ quan và bán thanh lý tài sản liên quan. Công ty chúng tôi có nguyện vọng đăng ký tháo dỡ nhà và mua tài sản thanh lý của Quý cơ quan.

Công ty Xây dựng Tây Đô được thành lập và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 915/QĐ – UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 03 năm 2002. Công ty Xây dựng Tây Đô có đội ngũ nhân viên quản lý và công nhân dày dăn kinh nghiệm, nhiều uy tín trong lĩnh vực xây dựng và đã từng tham gia tháo dỡ, giải phóng mặt bằng nhiều công trình trên địa bàn như Khách sạn Sông Nhuệ, Công ty Tân Thịnh, Trường Chính trị Hà Tây và nhiều công trình khác………………………………………………………………………….

Nếu được Quý Sở chấp thuận, ……………………………………………

…………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)