Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

a. Về kiến thức:

- Trình bày được những quy định về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Phân biệt được các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng những quy định của pháp luật vào thực tế công tác ở cơ sở.

b. Về kỹ năng:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

- Đăng ký và quản lý hộ tịch như đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, khai tử, nhận nuôi con nuôi, giám hộ…

- Tư vấn pháp lý về các lĩnh vực dân sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình tại cơ sở.

- Thực hiện công tác chứng thực, hòa giải tại cơ sở

- Tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

c. Về thái độ:

- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước

- Trung thực, khách quan, tôn trọng, ý thức tinh thần phục vụ nhân dân;

- Luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Luôn tận tâm với công việc.


- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp.

- Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.

- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội